Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

AVEL- HD/ED

HD: (höftledsdysplasi)

Hd & Ed index >>>

Vanligaste frågorna och svaren om Hd & Ed index >>>

Hämtat från SKK

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser.
För officiell HD röntgen gäller att hunden är minst 18 månader gammal.

Anlaget till sjukdomen är medfött, men rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens
uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man med god säkerhet bedöma höftledernas utseende
med hjälp av röntgen.

Gradering av höftledsstatus sker enligt normer fastställda av FCI. Normerna bygger på dels passform
mellan lårbenshuvud och lårskål, dels på djupet av lårskålen dvs. hur djupt lårbenshuvudet ligger inne i lårskålen. Lederna graderas i 5 grupper:

  • A normala höftleder grad A
  • B normala höftleder grad B
  • C lindrig dysplasi
  • D måttlig dysplasi
  • E höggradig dysplasi

Det är omöjligt att enbart av en röntgenbild kunna utläsa om en hund lider av sitt höftledsfel.

Det finns hundar som är halta och visar andra tecken på smärta trots att de bara har en lindrig dysplasi,
medan enstaka hundar med kraftig dysplasi uppträder helt symptomfria. Generellt sett har hundar inom småhundsraserna mindre problem av höftledsfel än större och tyngre hundar.

HD ger förr eller senare upphov till förslitning av brosket i höftleden. Broskförslitningen kan inte ses på
röntgenbilden men mycket snart tillkommer benpålagringar som kan urskiljas ganska enkelt. Dessa
benpålagringars storlek och utbredning är ett relativt gott mått på graden av broskförslitning i leden.

Pålagringarna ökar i regel med åldern och leder ibland till att höftleden blir helt deformerad hos den
gamla hunden.

För att ge ägarna till hundar med dysplasi ytterligare information om deras hundars höftledsstatus
anges det i röntgenutlåtandet om benpålagringar kan ses och i så fall hur stora och utbredda de är:

LBP lindriga benpålagringar
MBP måttliga benpålagringar
KBP kraftiga benpålagringar
Arvsgången för HD är komplex där både arv, med många gener i samverkan (polygen), och miljö är
bidragande orsaker till sjukdomens utveckling.
 

 
ED: (armbågsledsdysplasi)
Hämtat från SKK

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den
engelska benämningen elbow dysplasia.

ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden,
vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen.

Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte
utvecklas normalt eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad.

Till skillnad från metodiken vid avläsning av röntgenbilder av höftleder, där man direkt bedömer det
eventuella felet i utvecklingen av leden och sedan separat anger hur stora pålagringar som tillkommit
(artrosgrad), är det när det gäller armbågsleder oftast endast möjligt att avläsa om det föreligger
benpålagringar och sedan gradera dessa.

Vid den centrala granskningen av röntgenbilderna graderas armbågsledsartros enligt följande skala,
som också används internationellt:

  • 0 inga påvisbara förändringar
  • I lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
  • II måttliga benpålagringar, 2 - 5 mm
  • III kraftiga benpålagringar, över 5 mm

Något säkert samband mellan graden av benpålagringar och smärtsymtom finns inte, men unga
hundar, med måttliga eller kraftiga pålagringar, visar ofta stelhet och hälta, framförallt efter hård motion.

Arvsgången för ED är komplex där både arv, med många gener i samverkan (polygen), och miljö är
bidragande orsaker till sjukdomens utveckling.

Resultat av armbågsledsröntgen registreras centralt för samtliga raser.

För officiell ED röntgen gäller att hunden är minst 12 månader gammal.

.

 

 

Meny pil

Lägg till din hanhund
Hanhundslista
L�gg till din valpkull
Avelsr�d
Info Index, Hd/Ed
Avel-Uppfödning
Uppf�dare
Avel-Protokoll
Avel - RAS
Avel - Statistik
Avel - Hanhundsintyg
Avel - Grönt ljus? (Green light)
Avel - HD/ED
Avel - Ögon
Info till valpköpare

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »