Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

AVEL - grönt ljus?
In English further down.
 

Vad menas med grönt ljus?
Grönt ljus är en term som används i dataprogrammet Lathunden.
Vi ska här försöka förklara lite kort vad det innebär.

Grönt ljus kan beräknas för att ta reda på om en hund ökar eller minskar avelsbasen i en ras och kan därför vara till hjälp för den medvetne uppfödaren/hanhundsägaren i avelsarbetet. En medveten uppfödare vill bidra till att bredda avelsbasen i rasen och föredrar därför hanar och tikar som ger grönt ljus i sin avel.

Lathunden beräknar den genomsnittliga inavelsgraden för avkomman till de kullar som skulle ha producerats om hanen/tiken parats med det slumpurval av könsmogna hanar/tikar som programmet redan gjort.

I den lista som visas redovisas hanens korrigerade inavel och värdet jämfört med rasens medelvärde, som korrigerats efter samma principer. Jämförelsen visas som procentuell avvikelse från rasmedelvärdet. Ett negativt värde är därför positivt, hanen ger avkomma med lägre inavel än rasen i genomsnitt vid parning med rasens tikar. Ett positivt jämförelsevärde innebär att hanens gener redan finns i betydande omfattning i rasen och att en fortsatt användning av hanen därför får till effekt att avelsbasen minskar. "

Programmet talar sedan om hunden bör användas i avel med tanke på hur den då påverkar avelsbasen: man får då värdena OK!- vilket vi kallar grönt ljus, gränsfall= vilket vi kallar gult ljus, avråd= vilket vi kallar rött ljus.What does a ”green light” mean?
A green light is a go-ahead symbol used in the soft ware “Lathunden”.
We shall try to explain briefly what it is all about.

A Green Light is a calculation performed to assess if the dog/bitch in question will contribute to genetic diversity in the breed, and aims to be a service for the responsible breeder . A responsible breeder wishes to make certain that highest possible genetic diversity is preserved in the breed and strives with every breeding to contribute to this diversity in the gene pool, therefore such a breeder prefers dogs/bitches that get a Green Light clearance.

“Lathunden” calculates the average inbreeding coefficient for the hypothetical get of the dog/bitch, if the animal would have been mated with a random selection of sexually mature bitches/dogs that the program has automatically generated.

In the list that is produced, the sire’s corrected inbreeding coefficient is matched against the breed average inbreeding coefficient. This comparison is shown as a percentage difference between individual and breed average inbreeding. Hence, a negative value is preferred, as that sire would produce get with a lower percentage of inbreeding than the breed average. A positive number would imply that the dog’s genes are already abundant in the breed, and that a continued use of the sire’s services will limit the genetic variety in the population.

The software will then inform whether the dog should be used for breeding in regard to how he affects the population; through the parameters “OK!” (that we call a Green Light), “borderline” that we refer to as a yellow light, or “discouraged” which would equal a red light.

 

Meny pil

Lägg till din hanhund
Hanhundslista
L�gg till din valpkull
Avelsr�d
Info Index, Hd/Ed
Avel-Uppfödning
Uppf�dare
Avel-Protokoll
Avel - RAS
Avel - Statistik
Avel - Hanhundsintyg
Avel - Grönt ljus? (Green light)
Avel - HD/ED
Avel - Ögon
Info till valpköpare

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »