Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPF�DNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  L�NKAR  

 AVEL-statistik

Längst ner på sidan hittar du förklaringar.

 

 
 
 
 
Information om parningstyper
Parningstyp avser den direkta relationen mellan kullens föräldrar och bestäms av föräldrarnas inbördes släktskap. Fyra typer definieras:
1=mindre besläktade än kusiner
2=besläktade som kusiner eller motsvarande
3=besläktade som halvsyskon eller motsvarande
4=besläktade som föräldrar-avkomma eller helsyskon
Grupp 2 omfattar exempelvis utöver kusinparning, parningar mellan föräldrars halvsyskon
Grupp 3 utöver halvsyskon dessutom föräldrars syskon och far eller morföräldrar
Kullnr=ordningsnummer för tikens kullar
Föräldrars ålder= Ålder vid kullens födelse
När parningstyper fastställs för aktuella kullar redovisas det genomsnittliga antalet valpar per kull för varje parningstyp. Som regel sjunker kullstorleken kraftigt, särskilt i parningstyp 4.
I raser med litet genomsnittligt antal valpar per kull blir de avläsbara effekterna på kullstorlek av naturliga skäl mindre. Inavelns nedsättande verkan på fruktsamheten ses då främst i svårigheter att få tikarna dräktiga.
Släktskapsgränserna för Typ1 = mindre än 6,25%
Typ 2 = minst 6,25%, men mindre än 12,5%
Typ 3 = 12,5% men mindre än 25%
Typ 4 = 25% inavelsgrad eller högre

 
Avelsanvändning & Generationsintervall
Debutålder medeltal= Ålder vid första parning
Lägsta debutålder= Lägsta registrerade ålder vid första parning
Debut före 1 års ålder= Antal parade före 1 års ålder
Debut före 2 år= Antal parade före 2 års ålder
Medelantal valpar= Genomsnittligt antal producerade valpar
Största antal valpar= Det största antalet valpar registrerade för någon hane/tik
Rek. antal valpar= Högsta antal rekommenderade valpar per hane*
Rek. högsta antal valpar= Högsta acceptabla antal valpar per hane*
Största antal barnbarn= Det största antal barnbarn efter enskild hane eller tik
"Matadorer" antal= Antal hanar med fler valpar än rek. högsta antal eller det dubbla antalet barnbarn
Matadorer %= Andelen matadorer i procent av hanhundar i avel
Matadorers valpar %= Valpar efter matadorer i procent av totala antalet valpar
Matadorers barnbarn &= Barnbarn efter matadorer i procent av totala antalet barnbarn
Egen inavel %= Avelshanars och tikar egen inavelsgrad
Generationsintervall= Tiden från dagen föräldrarnas första kull och fram till den genomsnittliga tidpunkten för avkommornas första kullar.
Rekommendationen för högsta tillåtna valpantal per hane varierar mellan raser beroende på att generationsintervallen är mycket olika långa. Grunden är att ingen hane bör ges tillfälle att få fler valpar än 5 % av dem som föds under hans generation. Idealet är att inte överskrida 2 %.
Rekommenderat högsta valpantal=10% av årlig registrering i rasen av en 5 års period
Maximalt acceptabelt valpantal=högst 25 % av årlig registrering under en 5 års period
Maximalt antal barnbarn=högst 2 X maximalt antal valpar

 
Om generationsintervall
För att det urval av avelsdjur som görs skall ha någon verkan måste en ny generation hundar produceras. Förändringstakten i avelsarbetet påverkas därför av tidsavståndet mellangenerationerna-generationsintervallet. Generationsintervallet har också betydelse för hur snabbt en ras förlorar ärftlig variation om den är utsatt för inavel eller när få hundar används i avel. I vissa beräkningar redovisas därför rasens genomsnittliga generationsintervall och viss hänsyn tas till det vid beräkning av exempelvis högsta antal rekommenderade valpar per hane. Rekommendationerna har tidigare utgått från ett genomsnittligt generationsintervall o fem år. I Lathundens beräkningar justeras nu det högsta rekommenderade antal valpantalet så att ju kortare generationsintervallet är desto mindre blir antalet valpar som bör accepteras per hane.

Definitionen för generationsintervall i Lathunden är:
Det genomsnittliga antal dagar som går från den dag som en hanhund eller tik producerar sin första kull tills de av deras avkommor som användts i avel producerar sin första kull. OBS att det gäller genomsnittstiden för första kull för samtliga avkommor som användts i avel och inte den kortaste tiden mellan en förälders första kull och den första kullen efter en avkomma.


Om avelsmatadorer
Avelsanalysen omfattar 2 generationer av hundar, dels de som är födda inom analysperioden och dels deras föräldrar. De båda grupperna överlappar i viss utsträckning då åtskilliga hundar som fötts inom den perioden dessutom producerat egen avkomma.

Som avelmatador definieras varje hane som har fler valpar än det gällande rekommenderat maximivärde för rasen eller det dubbla antalet barnbarn. OBS att rekommenderat maxantal är omdefinierat och beroende också av antal registreringar samt generationsintervall.
Procentandelen egna valpar och barnbarn är beräknade som matadorernas andel av samtliga registrerade valpar och barnbarn efter de hanhundar som fått avkomma under analysperioden.
 

 

Meny pil

Lägg till din hanhund
Hanhundslista
L�gg till din valpkull
Avelsr�d
Info Index, Hd/Ed
Avel-Uppfödning
Uppf�dare
Avel-Protokoll
Avel - RAS
Avel - Statistik
Avel - Hanhundsintyg
Avel - Grönt ljus? (Green light)
Avel - HD/ED
Avel - Ögon
Info till valpköpare

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »